Web stranice za odredivanje polo aja

Pozicioniranje web-mjesta ne mora funkcionirati, veæ samo pobolj¹ati polo¾aj web-lokacija u rezultatima pretra¾ivanja za odreðene fraze. Dovoljno je obratiti pozornost na publikacije koje se èuvaju u graditeljstvu. Èesto se kvalificiramo za kori¹tenje tzv tematskih èlanaka, i ako jesu, za¹to se nisu koristili na isti naèin kao i marketin¹ke poruke, koje æe, osim ¹to su nositelji veza za pozicioniranje, postati i tekstovi koji potièu korisnike interneta da posjete njihov zid ili zauzmu njihov proizvod. Mnoge tvrtke ne profitiraju iz ove perspektive, ¹to je ¹teta, jer zahvaljujuæi takvom pristupu moguænosti pozicioniranja su puno bolje i uèinkovitije implementirane.

Pozicioniranje u oèima korisnika InternetaZamislite situaciju u kojoj tra¾ite podatke o bilo kojem materijalu i prije nego doðete do pozicioniranog dijela, odnosno odredi¹ne stranice, pregledat æete nekoliko knjiga s vezama koje ¹alju na tu karticu, a bit æe postavljeni linkovi u lo¹em kontekstu - u tematskim èlancima napisanim bez kori¹tenja gramatièkih pravila bilo pravopis, u skupovima, koji su narkomani ili na linkovima koji su veze farmi. ©to mislite o web-lokaciji koja se ogla¹ava u posljednjem tipu? Da va¹e mi¹ljenje neæe biti najljep¹e. Dajte ovo mi¹ljenje o tome kako izvr¹avate pozicioniranje. Ako ste u isku¹enju da ogranièite potro¹nju popravljajuæi takve radove na internetu, dvaput razmislite o tome ¹to mo¾ete uèiniti u sada¹njosti. Zapamtite da su sve online aktivnosti jasno vidljive.