Virtualni novi industrijski kontakt

Trebaju postojati sigurnosni prekidaèi u javnim komunalnim zgradama iu razlièitim uredima. Oni imaju primjer elemenata dobro funkcionirajuæeg sustava ranog upozoravanja, u posljednjim iznimno protueksplozijskim i protupo¾arnim instalacijama. Zahvaljujuæi njima mo¾ete izbjeæi tragediju.

Sigurnosni prekidaèi su snage drugih vrsta i mogu se koristiti na mnogo razlièitih naèina.Na trgu su jednostavni sigurnosni prekidaèi s vlastitim ventilima, koji se mogu uspje¹no koristiti iu kliznim vratima kada se i naginju. Va¾no je da ih prikupite na izgledu ili na ¾ivoj opremi. Prikladne su sigurnosne sklopke s vlastitim ventilima kao i za sigurnosnu za¹titu. poklopci se mogu uzeti, meðutim, u vrijeme rada, ureðaji moraju biti dobro montirani, jer je njihova priroda osigurati sigurnost opreme.Pozicijske sklopke sa sigurnosnom funkcijom koriste se kao za¹tita od eksplozije i kod strojeva, i kod konstrukcije. Svrha njihovog vraæanja je iz tradicionalnih direktiva EU.Druga je vrsta prekidaèa za zaustavljanje u sluèaju nu¾de. Okreæe se za monta¾u u organizacijama i dodacima koji se ne mogu osigurati pomoæu prijenosnih poklopaca strojeva. Prekidaèi linija za zaustavljanje u nu¾di, za razliku od prekidaèa polo¾aja, mogu aktivirati funkciju e-stop du¾ cijele du¾ine kabela.Vrste sigurnosnih prekidaèa su takoðer prekidaèi za zatezanje remena i remena. Prikazani su u ureðajima koji omoguæuju prijenos materijala. Njihova vje¾ba je naknadno praæenje napetosti remena. U vrijeme pravilnog zatezanja remena prekidaè je ukljuèen.