Svjetlo dnevnog boravka

LED rasvjeta za nu¾du u javnim komunalnim blokovima, shvaæena kao dio sustava za¹tite od po¾ara, mora ispuniti niz zahtjeva, èiji je sadr¾aj obuhvaæen i propisima i vrijednostima vezanim uz za¹titu od po¾ara i rasvjetu. Ta pravila definiraju specifiène parametre alata i pribora i utjeèu na pitanja rasporeda znakova za evakuaciju, koja bi se trebala pretpostaviti u dobro napravljenoj instalaciji za rasvjetu u sluèaju nu¾de. LED za sluèaj nu¾de mo¾e se zamijeniti:

Jinx Repellent Magic FormulaJinx Repellent Magic Formula Učinkovit način za promjenu sudbine i postizanje sreće

nema izraèuna o oèekivanom intenzitetu rasvjete u nu¾di,nepotrebne pozivnice koje odra¾avaju koeficijente odbijanja od zidova, poda ili stropa,nedostatak razmatranja uèinkovitosti svjetiljki u knjizi baterija, osobito uèinkovitost svjetiljki s pretvaraèima,nije ugraðena sigurnosna rasvjeta iza posljednjih izlaza za evakuaciju, takoðer u posebnim prostorima, te dodatno s vatrom i medicinskom opremom odgovarajuæeg intenziteta,postavljanje svjetiljki sa znakovima evakuacije u stanove koji su nevidljivi ili zaklonjeni reklamnim ili strukturnim elementima odreðenog objektaodabir ureðaja koji ne zadovoljavaju zahtijevane standarde nije prikladan za kori¹tenje u stvarnim uvjetima (npr. bez prikazivanja parametara punjenja ili rje¹enja baterija, ili kori¹tenjem svjetiljki s pretvaraèima na temperaturi ispod pet stanja u Celzijusima,neispunjavanje zahtjeva da bi nestanak struje u poddistributeru aktivirao rasvjetu u sluèaju nu¾de tako da ne bih uzrokovala potpuno pra¾njenje baterije,ne koristi dinamièko LED rasvjeta u poljima, gdje se evakuacija mo¾e pokazati opasnijom,neuspjeh u razmatranju uporabe specifiène svrhe i uvjeta evakuacije prema planiranom konceptu rasvjete u sluèaju nu¾de (npr. evakuacija bolnice na vi¹e razina bit æe mnogo sporija od evakuacije postrojenja na razini jednog supermarketa.

Neuspjeh u pobolj¹anju ideje i prilagodba sustava za rasvjetu u sluèaju opasnosti primjenjivim propisima koji su do krajnjih ¾aljenja, ali ne prema izvoðaèu projekta, veæ prije svega potencijalnim ¾rtvama uspjeha stvarne prijetnje. Uostalom, hitna LED rasvjeta s desne strane olak¹ava evakuaciju, jer nije dopu¹teno smanjivati nijanse, jer one mogu utjecati na uèinkovitost operacije spa¹avanja. Namjenski sustav ruta za evakuaciju i dinamièki sustav osvjetljavanja omoguæuju fleksibilno prilagoðavanje uvjeta evakuacije postojeæoj situaciji po¾ara na udaljenosti evakuacije (npr. Dim izlaznog puta ili po¾ara na stubi¹tu. Zahvaljujuæi visoko navedenim rje¹enjima, neizravno je prilagoditi uvjete evakuacije i izvanredne rasvjete vrsti uporabe odreðenog objekta.