Svinjska oprema za dizalicu

U nekim specijalistièkim prostorijama potreban je ureðaj. Ako imamo zadatak opremiti nas jesti potrebne elemente, a mi nismo struènjaci za odreðenu stvar, imamo mnogo pote¹koæa. Vrijedi voditi raèuna o njegovoj naj¹irem moguæem kvalitetu, ¹to æe dati mnogo zanimljivije rezultate. Na poèetku, moramo izraèunati koliku kolièinu i koji komad namje¹taja ¾elimo. Izvrstan plan æe biti da se o ovome dogovorimo s glavama koje æe biti tamo i sada imaju neko iskustvo. Nije posao kupiti suvi¹nu ili lo¹u opremu.

Uzmimo, na primjer, laboratorij. Njegov je ureðaj zasigurno postojao sasvim drugaèije, ovisno o poslu koji æe u njemu biti izazvan. Laboratorijski mikroskopi, ploèe, plamenici ili epruvete su èesto osnova, meðutim, drugi zaposlenici mogu dobro sanjati. Morat æete se povezati s njima kako biste odredili njihove potrebe. Naravno, to nas ogranièava i proraèun. Ne mo¾emo im dati sve ¹to im je potrebno. Moramo tra¾iti kompromis. Ipak, moramo uvijek pronaæi kvalitetu. ©to æe nam se dogoditi iz mikroskopa, koje æe na¹e karijere biti samo u sredini? Trebali biste pa¾ljivo pregledati tr¾i¹te, zatra¾iti specijalistièko jelo i donijeti odluku.

Naizgled jednostavna soba daje ured. Mnoge ¾ene planiraju umetnuti bilo koji radni stol, raèunalo i ormar. Meðutim, iskustvo govori ne¹to drugo. Uzmite, na primjer, izbor raèunala. On æe takoðer htjeti instalirati svoje ideje. Na¾alost, korisno raèunalo za nekoliko tisuæa zlota nekome tko ureðuje samo tekstove. Snaga i polo¾aj stola i prostor. Znanstveno je dokazano da takve stvari pogoduju koncentraciji, a ostale upravo suprotne. Mo¾da odabrati manji stol, koji je lak¹e dr¾ati u redu? Zidni ukrasi ili izbor izvora svjetlosti su takoðer va¾ni.

Uzimajuæi u obzir sve gore spomenuta vijeæa, mo¾emo reæi da nije lako dati specijalistièka mjesta kao ¹to su laboratoriji ili naizgled obièni uredi. Trebamo dobro razumjeti potrebe na¹ih klijenata i opremu koju koriste. Kao rezultat toga, tko zna da u piæu iz takvih stanova netko otkrije lijek za veliku bolest, takoðer je malo vjerojatno da æe ga nepravilno operativni laboratorijski mikroskop uznemiriti u moderno vrijeme!