Sredi nji usisivae kako radi

Nemoguæe je sakriti da je lijeènièki posao jedan od najvidljivijih profesija. Svakoga dana upravljaju zdravljem i zaraðuju tisuæe ljudi i ne mogu dopustiti da se pogre¹e, jer je vjerojatno da æe proizvod biti lo¹.

Ba¹ kao i prije nekoliko godina, specijalisti su imali samo jedan zadatak: lijeèiti svoje pacijente, u ugovoru s novim zakonom, sve vi¹e ih èeka posao - imati blagajnu ili pobolj¹ati pacijentovu kompjutersku uslugu. Svrha tih ¾eljeznica je zapravo velièanstvena, jer prepoznaje zadaæu smanjenja sive zone i uvoðenje informatizacije u medicinu, ¹to dokazuje mnoge pluse. A posebno za lijeènike starije generacije, to su dovoljno stresne stvari na koje moraju uèiti od poèetka.

Fiskalna blagajna za lijeènika je prilièno problem na samom poèetku. Nikada prije nisu nosili takvu opremu, au meðuvremenu im je slu¾ba bila obavezna. Lijeènici koji rade u njihovim uredima du¾ni su dr¾ati blagajne, inaèe se mogu suoèiti s njima zbog velikih kazni. I starije osobe ili ¾ene koje æe te¹ko poslati SMS, pogotovo na poèetku biti s takvim iznosom izlo¾ene su velikom stresu prije pacijenta koji je podnio zahtjev. Za vjenèanja za njih, mo¾ete se prijaviti za bliske teèajeve koje obuèavate kako biste rukovali blagajne. Za medicinsku industriju prikuplja se mali fiskalni iznos & nbsp; novitus nano. To je zgodan, mobilan i dobar za kori¹tenje.

Jo¹ jedna stvar je raèunalna usluga pacijenta. U sve popularnijem skupu centara koristi se softver koji lijeènici moraju unijeti u cijeli razgovor s pacijentom, lijekove koji su mu napisani, a zatim su i dalje odgovorni za tiskanje recepata i otkaza. Za male lijeènike, to nema nikakvih problema, jer su upoznati s raèunalima. Pogor¹ana situacija je karakteristièna za staru generaciju, a to je da prije nije bilo potrebno stvoriti raèunalo, a odjednom morati podr¾ati pacijenta. Iako zdravstveni centri pru¾aju nekoliko dana obuke u sada¹njem podruèju, za neodluène osobe s raèunalima mo¾e biti nedvojbeno premalo. Praksa èini struènjaka i nakon nekog vremena lijeènici se bave trenutnom "crnom magijom", ali u poèetku su oni svakako te¹ka situacija.