Sigurnosna pravila asg

Poznati proizvoðaèi opreme, koje je industrija u potencijalno lo¹im uvjetima - posebno oni kojima prijeti eksplozija, èine ih u skladu s ATEX certifikatom. Ova oznaka omoguæuje kupcima takve opreme na tr¾i¹tu da budu sigurni da su i materijali estetski ugodni i sna¾ni.

ATEX propisiPrimanje ponude ATEX certifikata navedeno je u Europskoj direktivi 94/9 / EC. U travnju 2016. bit æe izmijenjena nova Direktiva 2014/34 / EU.Svi primjenjivi ATEX propisi primjenjuju se na pitanja koja se odnose na elektriènu i mehanièku opremu. ©to dobro tretiraju kao i brodske, kopnene i povr¹inske instalacije i sustave.ATEX certifikati definiraju se kao oprema koja se koristi za skladi¹tenje, prijenos i proizvodnju i kontrolu energije. Strojevi imaju i dodatnu dodatnu opremu koja je i mobilna i profesionalna. Ureðaji koje ATEX certifikati koriste na europskim tr¾i¹tima daju jamstvo operatorima koji ih zaraðuju kada i za vlasnike tvrtki da su sigurni i prikladni za tu svrhu.

Skupine opremeI jedno i drugo vrijedi kad su razlièiti - stan koji pada u stan definira dvije skupine opreme. Prva klasa su kamere koje se koriste u rudnicima. Drugi broj je bilo koja druga oprema koja se igra u potencijalno nepovoljnim uvjetima.Sustavi za otpra¹ivanje u sustavu ekstrakcije pra¹ineSve vrste instalacija koje koriste proizvoðaèi drvnih proizvoda i lakova trebale bi biti dostupne za sustave otpra¹ivanja u atexu, odnosno sustavu otpra¹ivanja koji je u skladu s atex pravilom. Velike tvrtke ih preuzimaju iz sigurnosnih razloga, ali i presti¾ koji daje takav certifikat. Takva oprema osigurava da eksplozivne smjese neæe ugroziti ¾ivot. Strojni parkovi i ATEX certificirana postrojenja djelotvorna su i dugoroèno djeluju.Ovi strojevi znaèajno smanjuju rizik od eksplozija u postrojenjima za uklanjanje pra¹ine, u kojima se poduzimaju reakcije i djelovanja, ¹to je nesumnjivo: iskre, akustièna energija ili prenaponi. Smanjuju rizik od elektrostatièkog pra¾njenja i pregrijavanja opreme.