Sakupljae pra ine za kasetu

Sakupljaèi pra¹ine su vjerojatno jedna od najveæih skupina industrijske opreme. Zahvaljujuæi velikom rasponu primjena, mogu se ukloniti mehanièkim putem, pomoæu tijela za èi¹æenje i pomoæu komprimiranog zraka.Industrijski kolektori pra¹ine su sakupljaèi pra¹ine koji se koriste u gotovo svim industrijama gdje postoji problem s oneèi¹æenim zrakom u proizvodnom procesu.

Izuzetno pristupaène su tzv. Otpra¹ivaèi, koji se uglavnom daju u drvu i dijelu namje¹taja, savr¹eno odgovaraju na¹em poslovanju i vaðenju drugih vrsta pra¹ine, kao ¹to su plastika, otpadni papir itd. cijele proizvodne hale, kada su i slabe stacionarne jedinice pojedinaèno kori¹tene za neke strojeve.Mali industrijski sakupljaèi pra¹ine (tzv. Patrone novi su model tih ustanova, o èemu treba pisati. Unatoè njihovoj relativno maloj velièini, oni pokazuju veliki prostor za filtriranje. Oni se u likovnoj umjetnosti savjetuju s tankom i osjetljivom pra¹inom. Takoðer, kao i kasete za pra¹inu, koje rade s niskom koncentracijom pra¹ine.Veæi ureðaji (npr. Cikloni nalaze primjenu osobito u tehnologijama u kojima znaèajan dio erozijskih pra¹ina stoji, na primjer u energetici, u sluèaju labavih graðevinskih materijala, u koksiranju, ljevaonici, sektoru ugljena itd.Oni to mogu uèiniti u eksplozivnom sadr¾aju, ¹to znaèi da su napravljeni zajedno s ATEX pravilom. Glavni radovi su pra¹ina, piljevina, obrada drva èips, bru¹enje pra¹ine s filings raznih materijala, tzv uljna magla, dimovi za zavarivanje itd.Najnoviji filteri za pra¹inu s modularnom konstrukcijom istièu se svojom èvrstom konstrukcijom i multifunkcionalno¹æu. Postoji moguænost kori¹tenja razlièitih oblika u pogledu rukovanja, naèina pra¾njenja i èi¹æenja filtarskih èahura.Industrijski sakupljaèi pra¹ine igraju va¾nu ulogu: oni vam omoguæuju da zadr¾ite plan proizvodne hale o planu i higijeni, dok u zimskoj sezoni u recirkulacijskom organizmu povratite topli zrak.