Razvod svaki red

Green coffee 5k

Svake godine, tisuæe braènih parova odluèuju se raskinuti bez poku¹aja da saèuvaju odnos. Kada se ponovi da nas vi¹e ni¹ta ne povezuje, odabiremo prikladan izlaz, a to je razvod uzajamnim sporazumom. Sve se mo¾e obaviti u roku od pola sata i u osnovi smo opet slobodni, mo¾emo se vratiti na tr¾i¹te. Najvi¹e razvoda dolazi od glava èiji je brak vi¹e od pet godina sta¾iranja. Problem je posljednji koji se ne bavi svakodnevnim ¾ivotom koji je potreban da bismo mogli raèunati s drugom osobom. Trebamo se sresti na pola puta, razraðujuæi kompromis koji je va¾an u svakom odnosu.Da li rastuæi problemi u braku moraju poslati na razvod? Naravno da ne. Braèno savjetovanje je aktivnost u kojoj æemo naæi i mnogo reakcija na pitanja koja nas muèe. Tijekom posjeta, terapeut igra ulogu posrednika koji æe nas nauèiti razgovarati, predvidjeti i zapoèeti borbu za ono ¹to nas povezuje. Najèe¹æi razlog na¹ih neuspjeha su komunikacijski problemi koji djeluju na razlièite potrebe partnera u seksualnim prièama, tro¹enju novca i poduèavanju djece. Nije bez znaèaja da uvijek dobro ne znamo na¹ drugi dio. U tom sluèaju provodimo inkompatibilnosti.Ili ranije, nismo primijetili takva pona¹anja koja nas danas muèe i frustriraju, bilo da su se pojavili kad smo bili zajedno na posve prirodan naèin. Kao ljudi, mi se i dalje mijenjamo, a um je podlo¾an ovom mehanizmu, a ponekad se na¹e iskustvo kao partner jednostavno mijenja kao rezultat izgubljenog povjerenja. U Poljskoj, na¾alost, jo¹ uvijek postoje stereotipi koji vode do èinjenice da je terapija vjenèanja sramota i ljepota drugog, ali s njom se ne mo¾emo nositi. Tada postoji lo¹ krug, koji obièno ima svoje posljednje u sobi za razvod.