Raditi kao san fuji

Mnogi ljudi u djetinjstvu sanjaju o radu razlièitih zanimanja. Ponekad se i ove potrebe ispune. Koga djeca najèe¹æe ¾ele biti kad odrastu? Pa, vi¹e od jednog djeèaka ¾eli postati vatrogasac ili policajac. Neki sanjaju da budu vojnici. Drugi popularni stres je veterinar u Krakowu. A ¹to je s djevojkama? Djevojke tradicionalno ¾ele biti manekenke, glumice i pjevaèi.

https://duo-oli.eu/hr/

Najpopularnije natjecanjeVa¾no je napomenuti da vi¹i standard djece sanja o tome da postane slavna osoba. Da je od poèetka popularnosti drugaèiji naèin pokazivanja talenata. Naravno, neka djeca i dalje ¾ele biti lijeènici ili odvjetnici. Odredbe ovog standarda predla¾u sami roditelji. Sigurno ne mnogo djece sanja o sjedenju u supermarketu ili na platformi. Ili je zadnje ¹to je èudno? Sigurno ne. Djetinjstvo je poznati ¹arm. Mala djeca ne razmi¹ljaju ¾ele li to uèiniti. Djevojèica ne istra¾uje jezik: sasvim sam lijepa da postanem model ili sam na kraju dobra da postanem lijeènik. Dok odrastamo, poènemo razmi¹ljati jo¹ realistiènije i fantazije na¹e djece dovode do zaborava. Iako se mora priznati da to nije uvijek sluèaj. Postoje ljudi koji su pripremili na¹e djetinjske ¾elje. Mnoge zvijezde slavnih nam govore da su u dobi od èetiri godine pjevale uz "mikrofon za skakanje konopca". Na kraju su odluèili privuæi roditelje iz nove vrste odljevaka iz najmanjih godina. I kao rezultat toga uspjeli su postiæi uspjeh. Takve prièe nisu neuobièajene. I da se osjeæaju dobro. Onda neæe biti ni¹ta sretnih odraslih.