Prijevoz ljudi u svijet

Od 2011. godine, svaki vozaè taksija koji pru¾a usluge prijevoza za fizièke ¾ene mora predoèiti fiskalnu blagajnu u automobilu. Rije¹eni smo od strane prijevoznika koji obavljaju na¹e usluge, ali u razmjeni s raznim poslovnim subjektima.

Prijenosne fiskalne blagajne za taxi vozaèe istièu se svojim dimenzijama. Obièno postoje ruèke koje omoguæuju stabilnu instalaciju u automobilu i napajaju se baterijama, ali su i dalje prikljuèene na akumulator automobila, tako da se ne isprazne tijekom cijele smjene. Ureðaj obièno ima zaslon koji omoguæuje njegovo kori¹tenje u stojeæem i horizontalnom radu, dok je neosjetljiv na promjene vremenskih uvjeta. Ne zaboravite da vozaè i putnik taksimetra i blagajne moraju biti lako èitljivi.Dodatne znaèajke, koje znaèajno pobolj¹avaju rad svakog prijevoznika su: moguænost spajanja blagajne izravno na taksimetar, zahvaljujuæi kojem se raèun mo¾e automatski ispisati, moguænost odobravanja popusta ili otkazivanja raèuna u sluèaju da kupac odustane od tro¹kova. Kasa za vozaèa taksija razvijena je posebno s tezom o svojstvima ove profesije. Potvrda ispisana iz nje ima nekoliko nestandardnih stavki, kao ¹to su vrijeme putovanja, preðena udaljenost, broj taksija ili broj kori¹tenih vrijednosti u pojedinaènim tarifama. Vozaè taksija mo¾e, takoðer, na potvrdu dobiti i znanje o dodatnim uslugama, odnosno dovoðenju prtljage, prijevozu ¾ivotinja itd.Poznato je kako svaka blagajna ima osnovne funkcije - ispis dnevnih i mjeseènih izvje¹æa, stanje blagajne, izvje¹æe o naplati i ispis izvje¹æa o postavkama taksimetra.Blagajna bi mogla biti sama povezana s taksimetrom i sama tvoriti ureðaj, a na poslu taj pristup èesto ne radi, jer uvelike smanjuje fazu posude i usmjerava potrebu za èestom zamjenom role papira. Takoðer je moguæe spojiti ga na prijenosno raèunalo u trenutku izrade odgovarajuæih funkcija ili a¾uriranja softvera.Blagajna vrijedi na raspolo¾ivi i kratkoroèni naèin, a rasklapa se u automobilu, zahvaljujuæi ne samo da je u interakciji s mnogim taksimetrima, veæ se mo¾e koristiti, ali ne u automobilu, dovoljno je bogata da ga odnese u ured ili dvorac i tamo pripremi izvje¹taje. To vas ¹titi od kraðe blagajne tijekom dugih zaustavljanja.