Poznavanje jezika na razini b2

Biti èovjek svijeta obvezuje. Rastemo u svijetu u kojem putovanja u èak i najudaljenije krajeve svijeta vi¹e nisu samo nerealni djeèji snovi. Da bismo pre¹li na potpuno novu istinu, ne moramo sada iæi na poziciju, sve ¹to trebamo uèiniti je uæi u zrakoplov i nakon nekoliko sati provedenih u zraku, zaustavit æemo se na kopnu kako bismo saznali o razlièitim kulturama od na¹ih 180 stupnjeva. Zato je va¾no poznavati jezike drugih i poznavati ih, iako u komunikativnom razdoblju.

Prema trenutnim podacima, u svijetu djeluje 201 zemlja. Mnogi od njih, osim svojih zasebnih sadr¾aja i stilova, imaju svoj individualni, jedinstveni slu¾beni jezik, ponekad i vi¹e od jednog. Regionalni dijalekti, kao ¹to je, na primjer, ka¹ubijski ili ¹leski dijalekt, takoðer su se razvili na njihovom podruèju. Na¾alost, svijet nije do¹ao s gostom s natprosjeènim, pa èak i iznimnim pamæenjem, ¹to bi mu omoguæilo da ovlada nekim od stotina jezika. Ako se logiènije spojimo i analiziramo da je u na¹em neposrednom okru¾enju lako uoèiti da æe meðu na¹im prijateljima biti te¹ko naæi osobu koja definitivno ima vi¹e od tri strana jezika.Izvoðenje nekih zanimanja neraskidivo je povezano s odreðenim kontaktom s glavama iz razlièitih krajeva svijeta. Ako se ne mo¾emo nazvati hiperpoliglotom, takoðer ne govorimo savr¹en engleski, njemaèki, francuski, ¹panjolski, norve¹ki i talijanski, tumaè æe nam pomoæi. On je zaposlenik koji nas mo¾e voditi na poslovnim sastancima s inozemnim partnerima i prevesti rijeèi izgovorene na obje strane. Ovaj pristup se smatra pravim, stoga, ako ¾elimo napraviti dobar osjeæaj i izaæi profesionalno, ne preuzimamo èitavu prijavu od prevoditelja, a posebno neæemo tra¾iti od sugovornika da napi¹e svako mi¹ljenje kako bismo mogli prepreke provjeravaju njezino mjesto u rjeèniku koji je dovela pod ruku. Tumaè ne samo da æe pobolj¹ati voðenje poslova, nego æe i uèiniti da izgleda kao osoba od povjerenja u oèima korisnika.