Postpartalna depresija

Depresija ima veliki utjecaj na na¹ stvarni i psiholo¹ki izgled. Kroz njega se osjeæamo smireno i letargièno, a istovremeno smo i veliki problemi sa spavanjem, ne mo¾emo se koncentrirati, gubimo svoje interese. Znaèajno je da postoje problemi s motorièkom koordinacijom, bolovima u tijelu i leðima i drugim somatskim bolestima koje su vrlo neugodne u proizvodima. On ne odustaje od sumnje da nelijeèena depresija mo¾e znaèajno utjecati na na¹e daljnje zdravlje, pa èak i na ¾ivot, a sada, kada promatramo prve simptome depresije, javite se psihijatru i poduzmite potrebno lijeèenje. Razdoblje lijeèenja, koje zavr¹ava na kraju pobolj¹anja na¹eg psihofizièkog izgleda i lijeèenja depresivnih stanja mo¾e biti od nekoliko mjeseci do èak nekoliko godina. To ovisi o mjeri u kojoj smo se prijavili struènjaku, asimilaciji droga i naèinu na koji oni utjeèu na nas i na¹u vlastitu spremnost da izaðemo iz infekcija i pripremimo novi, sretniji ¾ivot. Drugim rijeèima - ne samo psihotropni lijekovi imaju ideju za poljsku depresiju. Mo¾emo se boriti sami.Naravno, to je posljednje izuzetno zahtjevno, s obzirom na to da bolest ne osjeæa zadovoljstvo praktièki bez ikakve sfere ¾ivota, nismo energija da koristimo bilo koji posao, a na¹e opæe dobro je apsolutno daleko od idealne. Uostalom, u lijeèenju depresije, veliki, uzvi¹eni ciljevi nisu va¾ni, veæ stavljaju pred vas i, najva¾nije, obavljanje manjih aktivnosti, èije æe sretno zatvaranje znaèajno poveæati ¾ivot na¹eg djeteta. Popularno je to ¹to smo u jakoj depresiji, imamo problema s gledanjem svega ¹to nam ne samo da mo¾e pru¾iti zadovoljstvo, nego jo¹ uvijek mo¾emo biti dobri u tome. Zato je veliki poèetak uæi u tako nisku gestu, kao na primjer da bi se ljudi osjeæali sjajno. To ne znaèi samo odabir prvog dana tretmana za ¹iroku, bogato pijanu stranku. Dovoljan je kratki sastanak s osobom bliskom nama, s prijateljem i èlanom obitelji. Poku¹ajte sebi dati malo u¾itaka, ¹to ukljuèuje i nje¾nost prema mladima - volite li ¾ivotinje? Kupite, po moguænosti, maèku, psa ili hrèka. Nedostaju li vam slatki¹i? Èokolada æe zasigurno promijeniti va¹e raspolo¾enje (i svakako poveæati razinu endorfina u centru koji se plaæa za sreæu.Zapravo, bilo bi vi¹e ako biste se pobrinuli za stalne ¹etnje, pa èak i za male financijske napore tijekom dana. Dobro rje¹enje bit æe odlazak u vrt i najmanje 10 minuta vje¾banja, koje æe takoðer podiæi razinu adrenalina i probuditi uspavani um. Poku¹ajte se sjetiti aktivnosti u kojima ste bili divni, a zatim ih se postupno vraæajte. Naravno, nitko ne zahtijeva od vas da sudjelujete u maratonu ili snimite fotografiju koja æe osvojiti natjecanje Word Press Photo. Nemojte imati pred sobom velike ciljeve, izlo¾be za male stvari, kao ¹to je èitanje zanimljive knjige ili izrada marame za pletenje. Takoðer, ne ostavljajte da niste isti. Ljudi oko vas brinu o va¹em zdravlju i velikom rje¹enju bolesti. Ali nitko neæe moæi proèitati va¹e misli, i ne oèekujte da æe èovjek koji niste povjerili bolestima znati za njih. Poka¾ite se da razgovarate s dragim osobama i uzmite pomoæ koju vam nude. Izlazak iz depresije svojim vrijednostima sigurno æe biti te¾ak. I tako æe biti nemoguæe staviti vjeru samo u naèine farmakologije. Ono ¹to je stvarno potrebno da se u potpunosti izlijeèe simptomi depresije, ali cijeli proces æe se obaviti lako i savr¹eno kada se bolesnik odluèi da se stvarno ¾eli oporaviti.