Poduzetnik koji je to

Ako poduzetnik odluèi postati obveznik PDV-a, morat æe instalirati o¹tru blagajnu u svoje ime. Najèe¹æe, ovaj pristup vam omoguæuje da platite ni¾e tro¹kove kada plaæate u Poreznom uredu, zbog èega mnogi poslovni ljudi imaju pravo u ovoj opciji. Meðutim, treba napomenuti da registarska blagajna postoji u istom elektronièkom ureðaju kao i svaka druga. Mo¾e s vremena na vrijeme pristati na nove gre¹ke, ili èak na prikladnije neuspjehe.

Naroèito æe doæi do tog oblika kada poduzetnik ¾eli u¹tedjeti i ulo¾iti dokaze u kori¹tenu fiskalnu kasu. Èak i ako je jo¹ uvijek pod jamstvom, s posljednjom je potrebno procijeniti da æe sigurno prijeæi prije nego ¹to je upravo ono ¹to je objavio proizvoðaè. Va¾no je znati koje kazine igrati s dobrom slavom i oèekivanjem meðu korisnicima, da imaju jamstvo da neæete morati proæi kroz tehnièki pregled prije nego ¹to postoji bilo kakva trenutna ¾elja.

Ne smije se zaboraviti da jedna upotreba blagajne mo¾e biti korisna za neuspjeh. To æe se dogoditi, na primjer, kada je misaoni modul prezauzet. U takvom obliku jelo mo¾e znaèiti razlièita imena proizvoda od onih koja bi se trebala pojaviti nakon poziva odreðenog koda. Ako se taj obrazac dogodi, poduzetnik mora prijaviti ovu fazu Poreznom uredu. Biti sretan u takvom obliku da vi i lijeèite vlasnika tvrtke koja je jo¹ odluèila ulo¾iti u kasnu blagajnu. Zatim, kada se osnovni alat pokvari, morate prijaviti tu èinjenicu odgovarajuæem uredu, ali mo¾ete nastaviti prodavati i registrirati se putem blagajne.

Ako poduzetnik nema rezervni ureðaj, prisiljen je privremeno obustaviti rad do popravka blagajne. Element je oblik kada se fakture takoðer dostavljaju u korporaciji. Kada serija pokazuje da se neuspjeh ne mo¾e ukloniti, podatke poslane u um treba proèitati prije kori¹tenja. Samo tako da se mo¾ete odluèiti za kupnju novog ureðaja ili odustati od prodaje putem blagajne.