Oneei aeenje zraka

U novije vrijeme, oneèi¹æujuæe tvari u zraku kao ¹to su pra¹ina, radne èestice i vlakna mogu biti dramatiène za pluæa, a mogu imati i alergijske reakcije na uspjeh penetracije ko¾e.

U mnogim industrijskim procesima oneèi¹æujuæe tvari koje ulaze u atmosferu isporuèuju se u situacijama pra¹ine i èestica. Mnogo niskih krutina i pra¹ine izgraðenih u zraku mo¾e biti ¹tetno za zdravlje, u odnosu na koje ¾elimo lijeèiti prije nego ¹to doðu do di¹nog sustava.

Va¾ni izvori pra¹ine ukljuèuju procese rezanja, bru¹enja i bru¹enja, kao i finu proizvodnju ugljena u prehrambenom i farmaceutskom sektoru. Obrada tkanina, drvenih materijala i kompozita dodatno se kombinira s ekstrakcijom pra¹ine i vlakana koja mogu biti te¹ka za pluæa i izazvati alergijske reakcije. Od svake industrije koja je izlo¾ena djelovanju ¹tetnih pra¹ina, ¾eljela bi biti atex usisavanje pra¹ine, ili sakupljaèi pra¹ine napravljeni zajedno s EU ATEX direktivom. Odobrene tvrtke imaju razlièite vrste sakupljaèa pra¹ine, ekstrakcijske krakove i rje¹enja za èi¹æenje, usisavanje i filtriranje.

Eksplozivna pra¹ina i potencijalno eksplozivna atmosfera mogu dovesti u red radna okru¾enja.

Buduæi da eksplozivna pra¹ina koja izlazi iz skupine organskih materijala, sintetièkih materijala i metala ima eksplozivna svojstva, moramo posvetiti dovoljno pozornosti kako bismo sprijeèili eksploziju pra¹ine. Europska zajednica ukljuèila je u djelovanje dvije direktive koje djeluju u atmosferi eksplozivne i zapaljive pra¹ine, nazvane su ATEX direktive.

Provedba ovih dviju direktiva rezultirala je efektima pobolj¹ane za¹tite od eksplozije - ostali tehnolo¹ki i organizacijski radovi su branjeni po potrebi. Zapo¹ljavanjem najboljih terapeuta u industrijskoj zoni filtracije zraka, tvrtke razvijaju zajednièka dobra sa zahtjevima ATEX direktive koji su u skladu sa svim sigurnosnim standardima.

Davanje suglasnosti s moguæim zahtjevima dr¾avnih ili malih propisa spada pod odgovornost poljskih trgovinskih organizacija i potro¹aèa.