Modul program keluarga harapan

Program Optima je mre¾a mnogih integriranih modula koji rade na istoj bazi podataka. U odnosu na specifiènost pojedine tvrtke, moduli se mogu slobodno kombinirati. Program je popraæen mre¾om Microsoft Windows (moguæe je rad s jednim korisnikom i on-line verzijom (Microsoft Internet Explorer 7.0 ili noviji.

https://neoproduct.eu/hr/fresh-fingers-ucinkovito-rjesenje-protiv-nogu/

Optima program radi samo na temelju Microsoft SQL Server 2005, 2008 ili 2008 R2 (verzija 2000 nije podr¾ana. Tijekom instalacije morate nauèiti nove zahtjeve za konfiguraciju multimedijske opreme i sadr¾aj licence. Kadrovski sustav posveæen je niskim i srednjim poduzeæima. Savr¹eno radi s razlièitim modulima kao ¹to su fakturiranje, upravljanje i trgovina s èasopisom. Omoguæuje vam da:- registracija zaposlenika,- podmirenje plaæanja, uzimajuæi u obzir izostanke, prekovremeni rad,- provjera odsutnosti zaposlenika, dani dopusta,izrada ispravaka popisa radnih mjesta za knji¾enje,- ugovaranje,- obraèunavanje odsutnosti u kombinaciji s roditeljskim, roditeljskim dopustom, porodiljskim dopustom, dodatnim dopustom iz rodnog ureda djeteta,- podjela naplate naknade u gotovini i transfera s specifikacijom odgovarajuæeg bankovnog raèuna,- ugovaranje ugovora s strancima,- obraèun i tiskanje poreznih prijava,- generiranje HR dokumenata kao ugovora o radu, dodavanja ugovora,- priprema izjava za PFRON i pomoænih ispisa za DEK-II i DEK-I-0- arhiviranje HR obrazaca,- namirenje naknada zaposlenih u inozemstvu.Modul ljudskih resursa, s druge strane, ima sljedeæu funkciju kao servis zajmova i zajmova. Mo¾e se spojiti s organizmom Comarch ERP XL, s planom Comarch ERP Altum, s mobilnim aplikacijama: Comarch ERP e-Pracownik i Comarch ERP Mobile Fleet. Pravilno uvoðenje informacija u tijelo Optima dopu¹ta odreðenu organizaciju HR odjela i tajni¹tva. Modul suraðuje s timom P³atnik, koji ide u nagodbe sa Zavodom za socijalno osiguranje.