Metalurgije u radomskom

Trenutno, metalurgija je stvar koja nije samo plastièni oblikovanje i osnivanje procesa, ali preporuèa se i prouèavanje struktura u makro razmjeri. U ovom objektu obièno se uklanjaju studije metalografskih mikroskopa.

Mikroskopija je podruèje koje se pojavilo prije nekoliko stotina godina. I samo u ovisnosti o mladim razlièitim metodama mikroskopi su kori¹teni u metalurgiji. U trenutnim fazama potrebni su pri radu s in¾enjerskim materijalima. Danas su metalografski mikroskopi iznimno èesti u ovom podruèju, koji su posveæeni, izmeðu ostalog, istra¾ivanju metalnih uzoraka ili njihovih otkriæa. Postoji ista slika koja se provodi na neprozirnim uzorcima. Metallografski mikroskopi ukljuèuju, izmeðu ostalog, elektronske mikroskope, koji omoguæuju promatranje strukture u atomskoj fazi i svjetlosnim mikroskopima, karakteriziran manjim poveæanjem. Promatranja provedena upotrebom ovih alata su iznimno va¾na jer zahvaljujuæi tome mo¾emo otkriti drugi naèin mikrokripta u robi, to jest njihovo podrijetlo. Takoðer je moguæe izraèunati fazni doprinos, kao i odrediti toène faze. Zahvaljujuæi tome mo¾emo odrediti broj i naèin inkluzije, kao i mnoge druge va¾ne elemente, s gledi¹ta metalurgije. Na primjer, èesto mikroskopska promatranja novo stvorenog materijala omoguæit æe duboko promatranje strukture materijala, zahvaljujuæi kojoj u buduænosti mo¾emo izbjeæi mnoge nepo¾eljne kvarove.

Kori¹tenje metalografskih mikroskopa je iznimno va¾no jer zahvaljujuæi tome mo¾emo otkriti materijalne nedostatke. Meðutim, vrijedno je zapamtiti da je manipulacija s ovom vrstom opreme komplicirana. Od posljednjeg poèetka eksperimenta, na njemu bi trebale raditi samo kvalificirane osobe.