Mera e fiskalni pisae

Fiskalni pisaèi èesto se brkaju s blagajnama, dok su zapravo dva druga jela s vlastitim moguænostima. Fiskalni pisaèi su mno¹tvo opse¾nih blagajni. U sluèaju blagajne, blagajna i prodavaè su potrebni za upravljanje prodajom, a ako ¾elite koristiti fiskalne pisaèe, morate imati raèunalo i poseban softver.

Takvi se pisaèi obièno dodjeljuju u okru¾enjima gdje su materijalne baze podataka znaèajne, u redovima od nekoliko desetaka tisuæa. Oni daju, kao ¹to su blagajne, tiskanje fiskalnih raèuna i upravljanje prodajom. No, postoje velike prednosti fiskalnog pisaèa koji pokazuju svoju prednost u odnosu na blagajne. Jedno od trenutnih svojstava je moguænost kontrole inventara proizvoda koje koristimo u moguænostima. Tada je to pogodnost, zahvaljujuæi kojoj je moguæe sprijeèiti situaciju u kojoj proizvod nije u interesu. I mo¾ete vidjeti promocije za takve sustave. Ne samo uobièajena sni¾enja cijena, nego i moguænost prodaje mnogih proizvoda u paketu po jednostavnijoj cijeni. Izravno iz takvih pisaèa mo¾ete napraviti ispis raèuna, kao i PDV raèun.

Fiskalni pisaèi s moguæno¹æu da budu kopija elektronièkih potvrda takoðer su poèeli prodavati. Prodavatelji su du¾ni èuvati raèune 5 godina, ¹to se u uspjehu registarskih blagajni ili nekih modela fiskalnih pisaèa stvara uz pohranu tiskanih raèuna kroz cijelo to razdoblje. Rje¹enje korisno u trenutnom uspjehu izgraðeno je na dvije rolne primitka, gdje se na mjestu ispisa istodobno ispisuju dvije potvrde. Uvoðenje elektronske kopije omoguæuje mnogo prikladnije arhiviranje prodaje.

Veæe ¹anse fiskalnih pisaèa odnose se na veæu vrijednost njihove kupnje. Njihova usluga je specijalizirano raèunalo s posebnim potrebama zbog posebnog softvera. Navedeni argumenti mogu biti neprivlaèni malim uredima ili jednostavno neprofitabilni, ali svatko odluèuje ¹to æe izabrati.