Kupnju blagajne nakon prekoraeenja limita

Izbor blagajne mora biti dobro osmi¹ljen. Onda nema sumnje. Jedan od kriterija koji prati temeljita analiza pri kupnji blagajne je model kampanja. ®eli imenovati velièinu asortimana koji tvrtka posjeduje, broj poslu¾enih klijenata po danu, stopu usluge. Samo ne samo, vrijedi takoðer razmotriti ¾elite li spojiti elektriène ureðaje na blagajnu, kao ¹to je npr. Èitaè bar koda ili skala.

Postavimo jo¹ jedno pitanje, je li na¹a blagajna u stanju programirati uvoðenjem nekih fiksnih bar kodova, koji su èesti i smireni, ili vjerojatno ¾ive u integraciji s jednim programom skladi¹ta? Tada je to va¾no, ovisno o tome radi li se o prodaji za fiksni raspon usluga ili proizvoda, ali to su pitanja koja se dinamièki mijenjaju. Fiskalni ureðaj za malog poduzetnika i dalje je mali fiskalni iznos. U nekim sluèajevima, one su sasvim dovoljne. Ovisno o tipu, ovi se ureðaji mogu koristiti samostalno, ali i neki modeli omoguæuju integraciju s elektriènim ureðajima ili raèunalnim sustavom. Ako je potrebna dodatna oprema, potrebno je dobiti dobru ideju o izboru pravog modela, jer ne mo¾e svaki fiskalni proraèun jedne banke rije¹iti standard sadr¾aja.

Drugo pitanje na koje mali poduzetnik treba odgovoriti je da li je korisno za njega ili prijenosnu blagajnu, ili mo¾e biti dovoljno za jednu banku. Ako se potvrde izdaju izvan ureda tvrtke, vrijedi razmotriti prijenosne blagajne, koje su mirne i prilagoðene za no¹enje remena za pozadinu. Takoðer je vrijedno uzeti u obzir perspektivu tvrtke, na primjer kada mala pizzerija mo¾e, tijekom odreðenog vremenskog razdoblja, imati pro¹irenje vlastitog opsega dionica kako bi stigla do primatelja. Tada je uporaba blagajne pokazala mnogo funkcionalnije i profesionalnije rje¹enje.

Takoðer morate obratiti pozornost na proces ispisa. Kada ne planiramo i ne trebamo veliku vrstu podr¹ke, prikladan je mehanizam igle. Toplinski mehanizam u pravilu je nepomièan i jak, i skuplji, jer je obavezan u uspjehu malih poduzeæa.