Kuhinja elektriena instalacija

Elektrièna instalacija je te¹ko tijelo u kojem sve mora raditi zajedno. Ako odreðeni element ne uspije, mo¾e doæi do brze katastrofe. Najèe¹æe se pridru¾uje smrtonosnom strujnom udaru ili po¾aru u kojem ljudi takoðer mogu umrijeti. A za elektriène instalacije morate zapamtiti, redovite preglede provode kvalificirani elektrièari i redovito popravljati sve nedostatke.

Jedan od najva¾nijih znakova u svakoj elektriènoj instalaciji je izbor sigurnosnih znaèajki. Od ovog osnovnog trenutka na¹e djelovanje ili zdravlje mo¾e ovisiti. Sigurnost bi trebala biti odabrana u mnogim podruèjima. Primjenjuje se iz glavnog osiguraèa, koji mora biti nazivna struja koju je elektrana uspostavila tijekom sklapanja ugovora za opskrbu elektriènom energijom. Prihvaæa se kako bi bilo lo¹e prikupiti veæi dio elektriène energije nego ¹to proizlazi iz ovog ugovora. Da bi se to dogodilo, elektriène ¾ice ispred na¹eg stana ili radnog mjesta bile bi izgorjele.Sljedeæi smo mjeraè struje iu mirnoj glavnoj razvodnoj ploèi. Sada¹nja distribucija je srce elektriène instalacije. Svaki krug ima svoje podrijetlo upravo tamo. Sve je za¹tiæeno odgovarajuæim osiguraèem s propisanom nazivnom strujom. Izbor sigurnosti trebao bi biti usmjeren od strane profesionalnog elektrièara koji æe provesti projekt elektroinstalacije za nas èak i prije njegovog stvaranja. Na ovom koraku bit æe odreðeno koliko krugova tretira, ¹to pru¾aju i u kojem smjeru æe se kretati. Posljednji je vrlo va¾an, jer ¾eli izabrani presjek ¾ica i, posljedièno, osiguraè s odgovarajuæom nazivnom strujom. Takoðer je istina da se koristi tzv. Selektivnost za¹tite, zahvaljujuæi kojoj æe se u sluèaju kratkog spoja iskljuèiti samo osiguraè odreðenog kruga, a ne i glavna za¹tita koja æe prekinuti opskrbu kapaciteta cijelom objektu.