Konzerviranje mesa

Slugi trebaju tri stvari. Kisik, piæe i hrana. Koliko god zrak i voda u tom razdoblju ne kvare, hrana gubi svoju vrijednost. Meso postaje staro i uvodi smrad, crvi uzimaju p¹enicu, a plodovi trunu. Veæ tisuæama godina ljudi tra¾e naèin da pohranjuju hranu kako bi jeli ¹to je du¾e moguæe.

Naèini èuvanja hraneRje¹enje je bilo puno: soljenje mesa, su¹enje na suncu, pu¹enje. Zatvaranje u pravoj glini, zamrzavanje, dekapiranje, su¹enje i slièno. Dana¹nje faze poèele su pakirati hranu u vakuumu. Vakuumski strojevi za pakiranje kreæu se od tri stotine zlota i zatvaraju u devet tisuæa gradova. Najjeftiniji modeli pakiraju samo na¹u hranu, kao i najbolju ponudu i moguænost reguliranja temperature, te kuhanje hrane pakirane u moderno rje¹enje.

Kako radi stroj za pakiranje?Svaki paker bez razloga je pravi naèin rada. Oprema ima crpkui traku za brtvljenje oblo¾enu teflonom. Usisava zrak iz sredine ambala¾e tako da je plastika èvrsto vezana za ¾ivoti istodobno zatvara rub tako da zrak ne ulazi unutra. Ovaj je stil sada pun kruha, mesa, povræa i sira. A tu je i iznimno praktièno rje¹enje. Ovisno o vrsti hrane, rok trajanja proizvoda mo¾e biti èak 4 puta veæi. Na primjer, kuhana tjestenina je korisna za ¾ivot tri dana, ali ova tjestenina pakirana u vakuum mo¾e trajati i do 12 dana. Vakuumski pakirni strojevi se ne koriste veæ u velikim trgovinama. Takav ureðaj mo¾e se postaviti u cijeloj kuæi. Vakuumsko pakiranje je vrlo uèinkovito rje¹enje. Kupnja stotinu posebnih vreæica za pakiranje hrane samo je 40 PLN. Zahvaljujuæi tako niskoj potro¹nji, hrani koju trebamo, primjerice, za blagdane, mo¾emo pohraniti mnogo du¾e nego u staklenku ili u plastiènoj kutiji koju ljudi èesto koriste za èitanje.