Gastronomska oprema olkusz

U dana¹nje vrijeme, ne mo¾e se zamisliti da se u novom tipu mjesta za jelo, gdje se mnoge ¾ene pomièu, meso, sir ili povræe re¾e no¾em. Kuhinja mora biti rezaè. Istina je da ne pripada najjeftinijoj ugostiteljskoj opremi, veæ je vrlo funkcionalna i stoga u nju ula¾e.

Rezaè se koristi za rezanje bilo koje vrste hrane. Mo¾e se rezati na mekane rajèice, sir razlièite tvrdoæe, kada je i izlijeèen, od meke do te¹ke. Vi¹enamjenska izvedba, odnosno gastronomski ureðaj u restoranima, hotelima, barovima, ¹kolskim i bolnièkim kantinama. Kao i gastronomske ustanove koje nude povremene kulinarske usluge. Takoðer vrijedi biti u ugostiteljskim korporacijama, trgovinama, ¹tandovima s porcijenim mesom, sirom i mesom. Rezaè se takoðer mo¾e koristiti u skladi¹tu na¹e kuæanske opreme. To je vrlo prikladna oprema, jer u bliskoj buduænosti postoji ogromna kolièina proizvoda u tom razdoblju. Time se olak¹ava èovjekov rad, ¹tedi mu se atmosfera i brzina koju ¾eli upotrijebiti pri rezanju rukom. U ponudi su i specijalizirani rezaèi za rezanje jednog proizvoda, npr. Sira. Sve u svemu, usluga rezaèa je izravno i maksimalno sigurna. Rezaè mesa ima stol za hranjenje, koji je prilagoðen za rezanje hrane. Rezanje se vr¹i gravitacijom ili bez pre¹anja hrane. Prilikom rezanja, pomièite stol za hranjenje dr¾eæi dr¾aè na stolu. U uspjehu rezanja ostataka proizvoda, koristite tlaènu ploèu, koja je prièvr¹æena na zatik ispod stola. Takva ploèa æe omoguæiti da se proizvod odbije ili da se ne tro¹i. Rezaè ispunjava sve sanitarne zahtjeve. Sluèajno se mo¾e dogoditi da sve povr¹ine stroja koje doðu u dodir s narezanom hranom budu od nehrðajuæih proizvoda. Piæe iz najva¾nijih aspekata je no¾ i va¾no je da budem pravilno o¹tar. U opisanom rezaèu, brusni kamen postavljen iznad o¹trice no¾a omoguæuje o¹trenje no¾a. Automobil za rezanje pokreæe motor preko pu¾nog prijenosnika. Nakon svake uporabe, rezaè se mo¾e brzo oèistiti, jer je rastavljanje pojedinaènih stranica toliko oèito da ne zahtijeva nikakve alate.