Frs 8 kontrolna strana

Ekonomski kontroling je neodvojivi dio kontrole u èvrstom dru¹tvu. Kontroling se bavi utvrðivanjem potra¾nje za financijskim materijalima, profitabilno¹æu naèina financiranja tvrtke, tro¹kovima i dobiti, te financijskom likvidno¹æu te procjenom uèinkovitosti kapitalnih ulaganja.

Kontroliranje se mo¾e podijeliti u tri faze:- planiranje,- provedba,- kontrola.

Prvi put je kontroling kori¹ten tridesetih godina u SAD-u. On je pogodio Daleki kontinent, prije svega zahvaljujuæi njemaèkim tvrtkama. Promatramo njegov kontinuirani razvoj od 1950-ih. U svoj je svijet do¹ao prvenstveno kroz podru¾nicu meðunarodnih korporacija, iako sve vi¹e malih poduzeæa, ponekad èak i ne sasvim svjesno, poèinju uvoditi kontrolne alate. Lako mo¾ete vidjeti da s kontrolom moramo stvoriti gdje god se ti aspekti pojavljuju u upravljanju:

- Decentralizirani sustav upravljanja u poduzeæu,- Postoji orijentirana tvrtka za ostvarivanje precizno postavljenih ciljeva,- Uveden je sustav poticaja koji namjerava uèiniti poduzeæe uèinkovitijim,- Upravlja upravljaèkim raèunovodstvom, ¹to omoguæuje kori¹tenje racionalnih financijskih odluka,- Dobro voðen sustav prikupljanja informacija,

Unosom pravila financijskog kontrolinga u poduzeæu automatski se prisiljava ¾eljeznica u njezinu strukturu. Organizacijska struktura, sustav financijskog poravnanja i promet dokumenata u tvrtki se pobolj¹avaju. Provoðenje odgovarajuæeg ekonomskog nadzora nije moguæe bez odgovarajuæih IT programa. Financijski kontroling ima poseban utjecaj na uèinkovito upravljanje poduzeæem, ¹to nije va¾no ako preðemo na upravljaèko raèunovodstvo.