Fluorescentni mikroskopi

Za one koji se ne podudaraju s poreznim naslovom preko blagajne, servisna knjiga neæe imati koristi od ¹ireg priznavanja. A oni koji se odluèe da postanu vatowcami, ili takoðer prodaju voæe i prodaju usluge, gledajuæi ih kroz blagajnu kao nerezident, nosit æe takvu knjigu na odreðenom mjestu. Treba razmi¹ljati o tome da gubljenje registra usluga blagajne mo¾e imati ozbiljne posljedice za investitora. Pogotovo i oni æe osjetiti va¾nost ovog kada poduzetnik æe poku¹ati prikriti takvu situaciju i prije uslu¾nog poduzeæa, kada i prije Porezne uprave.

Chocolate slim

Usluga knjiga je obavezna, jer sadr¾i sve vrste pregleda i skrbi. Predstavnik Poreznog ureda mo¾e samo na platformi unosa sa stranice odluèiti mo¾e li poslovni èovjek uredno voditi evidenciju ili ne. Ako se to odnosi na izgubljenu ili o¹teæenu servisnu knjigu, ne ustruèavajte se obavijestiti ured o toj èinjenici. Ne samo da prijavljujete èinjenicu da je knjiga izgubljena, nego i kako se to dogodilo. Meðutim, to nije kraj du¾nosti koje poduzetnik treba imati u ovom obliku.

Va¾nije je da odmah nakon prijavljivanja gubitka u ured, nazovete tvrtku blagajnom, novim filtrom koji provodi uslugu i pregled blagajne. Njezin æe nam zastupnik dati duplikat. Vrijedno je posjetiti tvrtku za izradu knjige. Meðutim, ako na povr¹ini godina koje dobiva od pomoæi raznih uslu¾nih tvrtki, to bi trebalo biti s èinjenicom da duplikat knji¾ice mo¾e sadr¾avati praznine. Zato je najbolje voditi ovaj registar tako da se uvijek nalazi na ugodnom mjestu, ne mo¾e se uopæe uzeti, ili gdje ga ne mo¾e svatko pristupiti.

U sluèaju da predstavnik Porezne uprave utvrdi da postoje nepravilnosti u duplikatu, sigurno æe rezultirati nu¾no¹æu vraæanja naknade za kupnju blagajne. Osim toga, ako se poduzetnik sam odluèio raèunati s uredom kao obveznik PDV-a, nakon takvog sluèaja sigurno se dogodilo da æe morati odustati od takvog sustava voðenja evidencije.