Fiskalni blagajni od kartona

Svaki porezni obveznik koji prodaje robu financijskim osobama obvezan je zabilje¾iti promet putem blagajne. To je naèin pravilnog rje¹avanja poreznih vlasti. Stoga se primjenjuje na zakon i zakon je takoðer oèigledan.

©to je s uspjehom slomljenog blagajni?

Vrijedi u takvim pozicijama da budu rasporeðeni u tzv. Rezervnu gotovinu. Njezina imovina nije zakonski zahtjev, pa je u interesu svakog investitora da unaprijed razmi¹lja o takvom pu¹tanju. Idealno se skuplja u ostatku izvanrednih situacija koje ¾ele popraviti odgovarajuæu opremu. U naèelu, Zakon o PDV-u jasno propisuje da ako poreznom obvezniku ne bude moguæe izraditi registar trgovine uz pomoæ rezervnog blagajnika, porezni obveznik treba prestati prodavati. Rezervni fond mo¾e osigurati nepotrebne i nepredvidive prekide u praksi. Va¾no je zapamtiti da se spremnost za kori¹tenje rezervnog blagajne prijavljuje poreznom uredu, govoreæi o neuspjehu opreme i pru¾anju znanja o zamjenskom ureðaju.

Na¾alost, kada se dodaje vrlo brzo, nedostatak blagajne, u tekuæoj rezervi iznos pomije¹an s potrebom da se zaustavi prodaja. Nakon toga, nemoguæe je dovr¹iti prodaju, a takvi su fenomeni ilegalni i mogu imati posljedice u pogledu visokih financijskih tereta. Ne sjeæajuæi se kvalitete, u kojem æe izvoðaè tra¾iti odgovarajuæu potvrdu.

Koji bi trebao biti ¹to je moguæe prije obavijestiti o hitnim popravak usluga Cash & nbsp; POSNET fiskalni printeri, ali i porezne vlasti o ugro¾enosti u stvaranju evidencije kupnje za vrijeme trajanja popravka ureðaja, i nema kupaca samo o pauze u prodaju.

Samo u uspjehu online dra¾bi poduzetnik ne mora prekidati njegovu ulogu, ali zahtijeva ispunjavanje nekoliko uvjeta - evidentirane evidencije moraju toèno naznaèiti koji je proizvod prihvaæen. plaæanje se vr¹i putem interneta ili po¹tom. U ovom obrascu, prodavatelj - porezni obveznik, imat æe povlasticu za umetanje fakture s PDV-om.