Eist zrak u wietokrzyskie planinama

Svakog dana, iu ¾ivotu i na radnom mjestu, okru¾eni smo bogatim vanjskim elementima koji utjeèu na lokalni ¾ivot i dobrobit. Pored osnovnih uvjeta, kao ¹to su: lokacija, temperatura, vla¾nost medija i cjelina, jo¹ uvijek stvaramo razlièite plinove. Zrak koji di¹emo ne postoji u sto posto èistoj, ali kontaminiranoj, naravno, naravno. Prije nego ¹to je pra¹ina u izgledima pra¹ine preuzimaju priliku kako bi za¹titili sebe igranje sa filterima, meðutim, oni su ostali oneèi¹æujuæih tvari u zraku, ¹to je èesto te¹ko otkriti. Toksièni plinovi su sredi¹nji za njih. Razotkriti ih polako, ali obièno strojevima kao ¹to su oblik toksiènog senzora plina, ¹to je ¹tetne èestice iz zraka i ukazuje na njihovu prisutnost, tako da nas informira o opasnosti. Na¾alost, prijetnja je vrlo opasna, jer neke tvari kada je ugljikov monoksid bez mirisa i njihova prisutnost u tvari redovito uzrokuje ozbiljnu ¹tetu zdravlju ili smrti. Kada CO oèekivati drugi pierwastki detektirati detektor, dokaze sumporovodika, koji je znaèajan i koncentracija zanemariva uzrokuje brzo paralizu. Jo¹ jedan otrovni plin je ugljièni dioksid, za¹to, tako lo¹e kao prethodni i amonijak - zapravo dogaða plina u atmosferi, nakon ¹to je sve te¾e za koncentraciju stanovni¹tva prijeti. Senzori toksiènih elemenata takoðer mo¾e otkriti ozonski i sumpornog dioksida, ¹to je alkohol je jednostavnije nego sadr¾aj takoðer sadr¾i tendenciju da veliki prostor za punjenje u okru¾enju zemlje - od ovog problema je trenutno kada smo izlo¾eni na tim elementima, senzori treba nalazi se na idealnoj lokaciji za mogao je osjetiti prijetnju i reæi nam o tome. U drugih otrovnih plinova, ispred koje se mo¾e upozoriti detektor je korozivna klor uspostavljen i vrlo otrovan vodikov cijanid i lako topljive u vodi, opasan klorovodika. Kao ¹to je mo¾da, vrijedno je instalirati otrovni senzor plina.