Brijae za pse blagajna

Godina 2015. donijela je promjene za lijeènike koji provode ekonomsku kampanju. Od 1. o¾ujka pro¹le godine, u gotovo svim uredima pojavile su se blagajne elzab mini e. Lijeènici koji su raèunali s pacijentima bili su du¾ni evidentirati sve prihode za uslugu ovog jela. Unatoè prosvjedima medicinskih krugova, u akciju je unesen pravilnik ministra u situaciji blagajne.

Tvrdilo se da bi kuæni posjeti bili nemoguæi, a umirovljeni lijeènici odustali bi od poznavanja kampanje zbog pote¹koæa u rukovanju blagajnom. Tvrdnje su bile pogre¹ne. Prodavatelji blagajne nude i male, mobilne ureðaje kod kuæe, kao i posebne za ugostiteljstvo i maloprodaju. Takoðer nije va¾no slo¾iti se s tvrdnjom da je usluga blagajne osjetljiva. Primjer naravno mogu biti medicinske usluge. Lijeènik koji nudi usluge spa¹avanja ¾ivota dovoljan je da ima 2 ili 3 mjesta programirana na iznos. Dodatni cilj je ispisati dnevno i mjeseèno izvje¹æe. Osim toga, jednom svake dvije godine mora pregled blagajne obaviti ovla¹teni servisni tehnièar.

Prema va¾eæem Pravilniku ministra financija, ne samo lijeènièke ordinacije bile su du¾ne upoznati se s blagajnama, veæ i za druge profesionalne dijelove koji su mogli koristiti te jela od pro¹le godine, izmeðu ostalog smo ukljuèili sljedeæe:- odvjetnici,- raèunovoðe,- automehanièari,- frizere,- kozmetièari.

Va¾eæa uredba istièe 31. prosinca 2016. godine. To je 2017. godine, svi poduzetnici prodaju i pru¾aju usluge za rad pojedinacane vodite tvrtku. Kako Ministarstvo financija misli da je posljednja lijepa metoda podijeliti sa sivom zonom u trgovini i pomoæi.

Postavlja se pitanje, ili u narednim godinama takoðer æe biti sna¾no kori¹tenje pomagala za kupnju novca. Trenutno iznosi 700 PLN. Mo¾e ga koristiti svaka ¾ena koja je u to vrijeme ugradila novac i ispravno je obavijestila o poreznom naslovu. Porezni ured ima 30 dana za razmatranje zahtjeva za povrat od 700 PLN. Ili æe biti sna¾no povuæi iz ove pomoæi u narednim godinama, objasnit æe kako æe Ministarstvo objaviti novi propis.