Blagajnieki eko toddler

Trenutaèno, gotovo u bilo kojem poslu, napravit æemo raèunalnu prodaju. Osnovni ureðaj ove vrste poslovnica je dakle fiskalni postnet bingo xl - ureðaj koji je odgovoran za registraciju prometa, a dodatno i iznose poreza, i dohodak i PDV, u sluèaju maloprodaje.

Prvi osnovni model ove opreme je fiskalna blagajna ERC-a. Mnogo je praktiènog ureðaja koji sadr¾i relativno malu RAM memoriju (kapacitet je od jednog do osam megabajta. Obièno je dovoljno za pet godina djelovanja - nakon trenutnog roka, vlasnik treba kupiti novu blagajnu ili jednostavno zamijeniti fiskalni modul. Vanjske ureðaje mo¾ete povezati s fiskalnom blagajnom ERC-a, ali neæete moæi prodati pomoæu raèunalne aplikacije.

Meðu tipovima ERC-a postoje, izmeðu ostalog, prijenosne blagajne, poznate i kao mobilne blagajne. Obièno se koriste u malim poduzeæima ili tr¾nicama ili tr¾nicama, gdje je njihova kompaktna velièina velika prednost. Samostalne blagajne, s malo veæom lakoæom od prijenosnih modela, takoðer su popularne. Raèunalo mo¾ete takoðer povezati s drugim ureðajima, kao ¹to je te¾ina.

POS blagajna je mnogo naprednija vrsta aparata. To su raèunala koja bilje¾e promet, kao i implementacija mnogih novih aktivnosti koje ukljuèuju prikupljanje podataka o proizvodima uz njihovu prodaju. Najjednostavniji POS sustavi obièno ukljuèuju: fiskalni pisaè, tipkovnicu, monitor (standardni i taktilni i tako raèunalo. Ako radite s pro¹irenim sustavom, blagajna se mo¾e pomije¹ati s bilo kojim vanjskim pojaèalom.

POS blagajna je vrlo profitabilna investicija jer, za razliku od ERC blagajne, ima ¹ansu pro¹iriti RAM memoriju, zamijeniti softver u razlièite i instalirati sna¾niji procesor. Va¾no je napomenuti da u ovom planu fiskalni ureðaj zapravo nije sama blagajna veæ pisaè koji izdaje raèun.