Blagajni elzab sustav 600

Obveze koje se stavljaju na nositelja blagajni ne ukljuèuju samo radove vezane uz njihovu kupnju i fiskalizaciju. Naprotiv, uglavnom se tièu kasnijeg razdoblja u kojem imamo odreðenu blagajnu. ©to je, dakle, na¹a du¾nost?

©to dobivamo porezni zakon, ukljuèujuæi i blagajnu?

1. Primici, primici.

Prva stvar je napraviti raèune. Veæ ste èuli za radnje kako bi korisnici mogli primati potvrde od prodavaèa. Bilo kakav takav posao? Potvrda je dokaz da je porez zbog poreznog ureda kupljen na raèunima trgovca. Nedostatak potvrde mo¾e se usredotoèiti na zadnji jer taj porez nije uzeti u obzir. Zato moramo uèiniti ne¹to poput poreza i nepo¹tenog konkurencije.

2. Dnevni fiskalni izvje¹taj.

Dnevni fiskalni izvje¹taj nova je obveza nametnuta poduzetniku. Pa, nakon svakog dana (ali i prije poèetka trgovanja sljedeæeg dana, poduzetnik je du¾an pripremiti izvje¹æe. U njemu æe biti postavljena vrijednost poreza, koju poduzetnik treba platiti poreznom uredu koji odgovara na¹em sjedi¹tu. Jednostavno? Imajte na umu da je trenutaèno izvje¹æe potrebno u sluèaju fiskalne kontrole.

3. Mjeseèni fiskalni izvje¹taj.

Slièno tome, kada je u sluèaju dnevnog izvje¹æa potrebno provesti analogno mjeseèno izvje¹æe. Vjerojatno je o tome da uzmemo u obzir vrijednost cjelokupnog poreza, za koji moramo platiti cijeli mjesec. Kako da napravimo ovo izvje¹æe? U tom smislu, prijedlog je dovoljno jednostavan. Mjeseèni fiskalni izvje¹taj zahtijeva pripremu novog dana u mjesecu za koji je zainteresiran.

4. blagajni.

Imovina iz fiskalnog blagajne, ona takoðer prikuplja obvezu unosa u rad blagajne. Va¾no je da ti unosi kad i cijela knjiga za¹tiæeni su u stanu koji proizlazi iz prirodne blizine blagajni. Naravno, ti æe se unosi kontrolirati tijekom poreznog nadzora koju poduzetnik provodi Porezni ured.

Sa¾etak: & nbsp; blagajnièki registri & nbsp; imaju mnogo odgovornosti. Meðutim, kada to uèinite, jamèimo da zakonski radimo sume. Stoga ga mo¾emo dokazati tijekom razlièitih poreznih inspekcija koje provodi Porezni ured.