Blagajna je ono to je

Èini se da su stvarne blagajne do¹le u na¹e tvrtke. U procesu pomicanja s ovim u voðenju tvrtke vrlo èesto se preporuèa kupiti samo od takvih ureðaja. Meðutim, kada se analizira raspolo¾iva ponuda, mo¾e se reæi da nije lako napraviti sna¾an i racionalan izbor. Pogre¹an raspon cijena mo¾e ¾ivjeti jednako kao i izgled blagajnika. Poduzetnik koji odluèi otvoriti malu trgovinu sa stabilno¹æu poèet æe tra¾iti jeftine blagajne. Ako veæ u ranim jutarnjim satima rada trgovine spominje daljnji razvoj i zapo¹ljavanja veæeg broja zaposlenika, on mora biti svjestan èinjenice da æe s vremenom najjednostavnija blagajna prestati èiniti svoja predviðanja.

Mnogi poduzetnici takoðer odgaðaju kupovinu takvog namje¹taja, jer je to zapravo veliki tro¹ak. Ako je veæ potrebno u sezoni kada tvrtka zapoène, to mo¾e stvoriti ozbiljno optereæenje za proraèun, jer tada ima i puno novih tro¹kova. Nije ni èudo da se poduzetnici odluèuju za najjeftinije alate ovog modela kako bi mogli potro¹iti mnogo novca na dokazivanje prostorija ili na kupnju druge opreme. Meðutim, tro¹kovi vezani uz kupnju financijske institucije bit æe vi¹e vezani uz samu operaciju, stoga æe se voditi raèuna o tome da li se ¾ale na obavljanje elektriènih ili papirnih raèuna iz blagajne. Sjeæa se kako je va¾no mjesto u njihovom skladi¹tu.

Nonacne

Uobièajeno je da se blagajna s papirnatim raèunom dostavlja po ni¾oj cijeni. Ali morate imati èinjenicu da æe njegova usluga biti skuplja od ureðaja na kojem su ispisani raèuni na SD memorijskom ugovoru. Morate takoðer zapamtiti da raèune ne trebaju samo klijenti sami, veæ i poduzetnici, buduæi da æe poreznim obvezama platiti porez. Osim toga, takve zapise treba èuvati pet godina, zbog èega su dobro i voljni organizirati ih kada se registriraju u elektronskoj grupi. Ovo rje¹enje vrijedi razmotriti i zbog èinjenice da takvi raèuni ne zauzimaju previ¹e prostora po volumenu.